સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 11 September 2013

Historical Place Traveni Sangam At Shiva Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
( Follow Us :- Face Book, Linked In, Twitter, Google +, Yahoo Group, Blog, Website, )

Historical Place Traveni Sangam At Shiva Temple ( Gujarat )

Triveni Sangam At Shiva Temple

Lovely sunset at Khijadiya Somnath Triveni sangam three rivers touch namely Saraswati, kapila and Hiranya.  The Lord Shri Krishna made his journey at the holy confluence of the three rivers. Shri Krishna temple located bhalka tirth near Triveni Sangam.This Area is very long distance too built vishwnath mahadev mandir (Shiva temple). Where Lord Krishna was mistaken for a deer (Haran) and struck by an arrow hile sleeping in a deerskin.  It’s said Lord Krishna was cremated at Dehotsara at Triveni Sangam. Saraswati River going to mostly Gujarat villages then after triveni ghat to touch kapila and Hiranya Rivers. One such triveni ghat, in veraval – Religious place has mythic too kapila riverSource :-http://gujarattemple.blogspot.in

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment