સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 22 October 2013

Historical Place Porbandar Kirti Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Porbandar Kirti Temple ( Gujarat )

Porbandar Kirti Temple

Kirti Temple, Porbandar is a popular national monument of the Gujarat,india. that was said to be the birthplace of Mahatma Gandhi. the Kirti Mandir is located in the Porbandar city, a big town of Gujarat state. The city also has a good mythologicals and association. Its believed that Sudana, Lord Krishna's classmate resided in the city. Porbandar was thus known as a Sudanapuri. The Kirti Mandir, Porbandar has a memorial of Mahatma Gandhi and contains a library with the books on Gandhism and other, a spinning hall, children's nursery and a lovely prayer hall to this mandir.This Temple is constructed adjacent the birthplace of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhiji was born in Porbandar city in 1869. Innumerable to the Indian tourist visit Kirti Mandir of Gujarat. The Kirti Mandir, Porbandar city has a huge Gandhian library which has an very popular collection of valuable books on Gandhian thought.


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment