સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 24 November 2013

Historical Place Baroda Kayavarohan Shiva Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar
Historical Place Baroda Kayavarohan Shiva Temple ( Gujarat )

Baroda Kayavarohan Shiva Temple

The Vadodara (Baroda),City of palaces has often been called the cultural capital of Gujarat Vadodara (Baroda) is the capital of Gaekwad rulers old and is also known as the Garden City of Gujarat . Kayavarohan Commonly known as Karvina, it is situated on National Highway No. 8th It's both Shrine and a place to picnic.so a beautiful Shiva Temple built recently houses an attractive idol of Lakulish. ancient sculptures and relics belonging to the second century have been excavated from this historical place.this temple is very popular in baroda city as well as gujarat state


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment