સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Tuesday, 3 December 2013

Historical Place Bala Hanuman Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Bala Hanuman Temple ( Gujarat )

Bala Hanuman Temple

Jamnagar Bala Hanuman Temple is very famous. Jamnagar is 92 km from Rajkot. The southeast corner of the lake is the Bala Hanuman temple, famous for its continuous chanting of the “Sri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram” since August 1st, 1964, for which it is even listed in the Guinness Book of World Records. You can visit the temple to be witness to their prolonged act of religious devotion and even join in if you wish to contribute to the effort, especially at night, during the more difficult sessions.State transport buses and private luxury coaches connect Jamnagar with various centres of Gujarat. If you’re coming from Rajkot on bus, the bus passes right through town before reaching the bus station, so you can ask to be let off at Bedi Gate
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment