સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Sunday, 5 January 2014

Historical Place Khodiyar Maa Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Khodiyar Maa Temple ( Gujarat )

Khodiyar Maa Temple

Khodiyar maa temple It begins from a village called Roishala. Roishala was a part of Vallabhipur province near the Bhavnagar city in Saurashtra,Gujrat, India.
The story of Khodiyar Maa goes back to around 700 A.D. Maharaj Shilbhadra was the ruler of the Vallabhipur province. Mamaniya Gadhvi lived in the small town, Roishala in his kingdom. He used to be Maharaj Shilbhadra’s best companion and a close confidant.
Lapsi is believed to be the most auspicious food of Khodiyar Maa. Made of wheat, it is sweet to taste. Variants of lapsi are offered to other Matajis. At Rajapara Khodiyar Mandir, Bhavnagar, tones of lapsi is made on Mahasudh Aatham to offer to Khodiyar Maa and distribute to all the prasad.


Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)No comments:

Post a Comment