સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Wednesday, 1 January 2014

Historical Place Simandhar Jain Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Simandhar Jain Temple ( Gujarat )

simandhar jain temple

Simandhar Jain temple suiteded Mehsana on the national highway to Ahmedabad. Here is seated the idol of MULANAYAKA Shri Simandhara Swami; white in complexion, 3.68 metres in height and in Padmasana posture. This can well be considered to be the foremost of the temples in the whole country with its majestic art and with the present (roving) tirthankara and the lord of the mahatirtha Shri Simandhara Swami presiding over it. In the science of architecture such a temple is known as KAILSAPRASADA because of its vastness. The art of the idol 145 inches in height.Very Beautiful Jain Temple in Gujarat.
How to Reach:- Nearest Railway Station is Mehsana just 3 k.m and Nearest Airport is Ahmedabad 70 k.m. Bus stand Near the This Temple Address is Modhera char rasta, Di-mehsana,Gujarat,india.
Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)

No comments:

Post a Comment