સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Friday, 24 January 2014

New Gujarat Government Job Form Start Dt 25/01/2014

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

New Gujarat Government Job  Form Start Dt 25/01/2014

Gujarat Government Job more detail visit :- http://gayatriemploysolution.blogspot.in/ & Join :- https://www.facebook.com/gayatri.emp   Click Here to Apply Online
 
Advt NoTitleSTARTS FROM (dd/mm/yyyy)FeesContact Info. 
GPSSB/201314/1નાયબ ચિટનીસ 25/01/2014 14:00:00100 079-26300915
GPSSB/201314/2Additional Assistant Engineer (Civil)25/01/2014 14:00:00100 079-26300915
GPSSB/201314/3મુખ્ય સેવીકા 25/01/2014 14:00:00100 079-26300915
GPSSB/201314/4Staff Nurse25/01/2014 14:00:00100 079-26300915
GPSSB/201314/5Compounder25/01/2014 14:00:00100 079-26300915
GPSSB/201314/6Laboratry Technician25/01/2014 14:00:00100 079-26300915
DPSSC26/201314/3Male Health Worker (for TAPI District)-201425/01/2014 14:00:00100 02626-221809
DPSSC26/201314/4Female Health Worker (for TAPI District)-201425/01/2014 14:00:00100 02626-221809
DPSSC03/201314/3Male Health Worker (for PATAN District)-201425/01/2014 14:00:00100 02766-232521
DPSSC03/201314/4Female Health Worker (for PATAN District)-201425/01/2014 14:00:00100 02766-232521
DPSSC15/201314/3Male Health Worker (for ANAND District)-201425/01/2014 14:00:00100 02692-244463
DPSSC15/201314/4Female Health Worker (for ANAND District)-201425/01/2014 14:00:00100 02692-244463
DPSSC09/201314/3Male Health Worker (for RAJKOT District)-201425/01/2014 14:00:00100 0281-2441248
DPSSC09/201314/4Female Health Worker (for RAJKOT District)-201425/01/2014 14:00:00100 0281-2441248
DPSSC06/201314/3Male Health Worker (for GANDHINAGAR District)-201425/01/2014 14:00:00100 079-23256978
DPSSC06/201314/4Female Health Worker (for GANDHINAGAR District)-201425/01/2014 14:00:00100 079-23256978
DPSSC25/201314/3Male Health Worker (for VALSAD District)-201425/01/2014 14:00:00100 02632-244352
DPSSC25/201314/4Female Health Worker (for VALSAD District)-201425/01/2014 14:00:00100 02632-244352
DPSSC21/201314/3Male Health Worker (for BHARUCH District)-201425/01/2014 14:00:00100 02642-252474
DPSSC21/201314/4Female Health Worker (for BHARUCH District)-201425/01/2014 14:00:00100 02642-252474
DPSSC10/201314/3Male Health Worker (for JAMNAGAR District)-201425/01/2014 14:00:00100 0288-2554522
DPSSC10/201314/4Female Health Worker (for JAMNAGAR District)-201425/01/2014 14:00:00100 0288-2554522
DPSSC08/201314/3Male Health Worker (for SURENDRANAGAR District)-201425/01/2014 14:00:00100 02752-282019
DPSSC08/201314/4Female Health Worker (for SURENDRANAGAR District)-201425/01/2014 14:00:00100 02752-282019
DPSSC14/201314/3Male Health Worker (for BHAVNAGAR District)-201425/01/2014 14:00:00100 0278-2428864
DPSSC14/201314/4Female Health Worker (for BHAVNAGAR District)-201425/01/2014 14:00:00100 0278-2428864
DPSSC13/201314/3Male Health Worker (for AMRELI District)-201425/01/2014 14:00:00100 02792-223613
DPSSC13/201314/4Female Health Worker (for AMRELI District)-201425/01/2014 14:00:00100 02792-223613
DPSSC12/201314/3Male Health Worker (for JUNAGADH District)-201425/01/2014 14:00:00100 0285-2636032
DPSSC12/201314/4Female Health Worker (for JUNAGADH District)-201425/01/2014 14:00:00100 0285-2636032
DPSSC01/201314/3Male Health Worker (for KACHCHH District)-201425/01/2014 14:00:00100 02832-251150
DPSSC01/201314/4Female Health Worker (for KACHCHH District)-201425/01/2014 14:00:00100 02832-251150
DPSSC02/201314/3Male Health Worker (for BANASKANTHA District)-201425/01/2014 14:00:00100 02742-257087
DPSSC02/201314/4Female Health Worker (for BANASKANTHA District)-201425/01/2014 14:00:00100 02742-257087
DPSSC05/201314/3Male Health Worker (for SABARKANTHA District)-201425/01/2014 14:00:00100 02772-240918
DPSSC05/201314/4Female Health Worker (for SABARKANTHA District)-201425/01/2014 14:00:00100 02772-240918
DPSSC04/201314/3Male Health Worker (for MEHSANA District)-201425/01/2014 14:00:00100 02762-221866
DPSSC04/201314/4Female Health Worker (for MEHSANA District)-201425/01/2014 14:00:00100 02762-221866
DPSSC07/201314/3Male Health Worker (for AHMEDABAD District)-201425/01/2014 14:00:00100 079-25508141
DPSSC07/201314/4Female Health Worker (for AHMEDABAD District)-201425/01/2014 14:00:00100 079-25508141
DPSSC16/201314/3Male Health Worker (for KHEDA District)-201425/01/2014 14:00:00100 0268-2556020
DPSSC16/201314/4Female Health Worker (for KHEDA District)-201425/01/2014 14:00:00100 0268-2556020
DPSSC17/201314/3Male Health Worker (for PANCHMAHAL District)-201425/01/2014 14:00:00100 02672-253352
DPSSC17/201314/4Female Health Worker (for PANCHMAHAL District)-201425/01/2014 14:00:00100 02672-253352
DPSSC19/201314/3Male Health Worker (for VADODARA District)-201425/01/2014 14:00:00100 0265-2431770
DPSSC19/201314/4Female Health Worker (for VADODARA District)-201425/01/2014 14:00:00100 0265-2431770
DPSSC22/201314/3Male Health Worker (for SURAT District)-201425/01/2014 14:00:00100 0261-2425751-55
DPSSC22/201314/4Female Health Worker (for SURAT District)-201425/01/2014 14:00:00100 0261-2425751-55
DPSSC23/201314/3Male Health Worker (for DANGS District)-201425/01/2014 14:00:00100 02631-220312
DPSSC23/201314/4Female Health Worker (for DANGS District)-201425/01/2014 14:00:00100 02631-220312
DPSSC11/201314/3Male Health Worker (for PORBANDAR District)-201425/01/2014 14:00:00100 0286-2252855
DPSSC11/201314/4Female Health Worker (for PORBANDAR District)-201425/01/2014 14:00:00100 0286-2252855
DPSSC18/201314/3Male Health Worker (for DAHOD District)-201425/01/2014 14:00:00100 02673-239137
DPSSC18/201314/4Female Health Worker (for DAHOD District)-201425/01/2014 14:00:00100 02673-239137
DPSSC20/201314/3Male Health Worker (for NARMADA District)-201425/01/2014 14:00:00100 02640-220723
DPSSC20/201314/4Female Health Worker (for NARMADA District)-201425/01/2014 14:00:00100 02640-220723
DPSSC24/201314/3Male Health Worker (for NAVSARI District)-201425/01/2014 14:00:00100 02637-244399
DPSSC24/201314/4Female Health Worker (for NAVSARI District)-201425/01/2014 14:00:00100 02637-244399

Source :-http://gayatriemploysolution.blogspot.in/, http://ojas.guj.nic.in,

Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Products :-  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment