સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Thursday, 13 February 2014

Goverment Job Teacher (हिंदी माध्यम, English Medium, ગુજરાતી માધ્યમ,)

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Goverment Job Teacher (हिंदी माध्यम, English Medium, ગુજરાતી માધ્યમ,) - See more at: http://gayatriemploysolution.blogspot.in/2014/02/goverment-job-teacher-english-medium.html#sthash.GJWcV0Cl.dpuf
Goverment Job Teacher (हिंदी माध्यम, English Medium, ગુજરાતી માધ્યમ,) - See more at: http://gayatriemploysolution.blogspot.in/2014/02/goverment-job-teacher-english-medium.html#sthash.GJWcV0Cl.dpuf
Goverment Job Teacher (हिंदी माध्यम, English Medium, ગુજરાતી માધ્યમ,)Advt NoTitleENDS ON (dd/mm/yyyy)FeesContact Info.  
GSSSB/201314/27Progress Assistant/Computer/Investigator18/02/2014 23:59:001001800 233 5500
GSSSB/201314/28Statistics Assistant18/02/2014 23:59:001001800 233 5500
GSSSB/201314/29Planning Assistant (ST Backlog)18/02/2014 23:59:0001800 233 5500
GSSSB/201314/30Work Assistant (ST Backlog) 18/02/2014 23:59:0001800 233 5500
GSSSB/201314/31Tracer (Road and Building Department) (ST Backlog) 18/02/2014 23:59:0001800 233 5500
GSSSB/201314/32Tracer (Irrigation Department) (ST Backlog)18/02/2014 23:59:0001800 233 5500
GF/201314/1Fisheries Assistant [Statistics] - [Class-III]21/02/2014 23:59:00100079-23253738
COH/201314/1Staff Nurse (Class - III) for Commissioner Health, Medical Services and Medical Education20/02/2014 23:59:003001800 233 5500, 079-23220789
GPSC/201314/115Director, Gujarat Educational Service, Class-I (Administrative Branch) 28/02/2014 13:00:001001800 233 5500, 079 - 25507737
GPSC/201314/116Gujarat Educational Service, Class-II (Administrative Branch)28/02/2014 13:00:001001800 233 5500, 079 - 25507737
GPSC/201314/117Junior Assistant Electrical Inspector, Class II28/02/2014 13:00:001001800 233 5500, 079 - 25507737
GPSC/201314/118Assistant Inspector of Motor Vehicles Class III28/02/2014 13:00:001001800 233 5500, 079 - 25507737
GPSC/201314/119Assistant Public Prosecutor Class II28/02/2014 13:00:001001800 233 5500, 079 - 25507737
GPSC/201314/120Assistant Engineer Electrical Class II28/02/2014 13:00:001001800 233 5500, 079 - 25507737
DAH/201314/2Live Stock Inspector27/02/2014 23:59:00100079-23256232
GSHSEB/201314/111ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Head Master આચાર્ય 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/115ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Secondary Teacher (Gujarati) માધ્યમિક શિક્ષક (ગુજરાતી)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/119ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Secondary Teacher (Maths or Science) માધ્યમિક શિક્ષક (ગણિત / વિજ્ઞાન)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/120ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Secondary Teacher (Social Science) માધ્યમિક શિક્ષક(સામાજીક વિજ્ઞાન ) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/121ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Secondary Teacher (Physical Education) માધ્યમિક શિક્ષક (શારીરિક શિક્ષણ)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/122ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Secondary Teacher (Computer) માધ્યમિક શિક્ષક13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/123ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Secondary Teacher (Drawing) માધ્યમિક શિક્ષક (ચિત્ર ) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/125ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Secondary Teacher (Agriculture) માધ્યમિક શિક્ષક (કૃષિ ) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/151ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Gujarati) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (ગુજરાતી)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/155ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Maths) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (ગણિત)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/156ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Biology) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (જીવવિજ્ઞાન) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/157ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Chemistry) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (રસાયણશાસ્ત્ર) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/158ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Physics) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (ભૌતિકવિજ્ઞાન) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/159ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Accounts Commerce) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (નામાના મૂળતત્વો અને વાણિજ્ય વ્યવસ્થા) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/160ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Psychology) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (મનોવિજ્ઞાન) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/161ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Economics) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (અર્થશાસ્ત્ર)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/162ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Statistics) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (આંકડાશાસ્ત્ર)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/163ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Geography) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (ભૂગોળ)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/164ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Sociology) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (સમાજશાસ્ત્ર)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/165ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Philosophy) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (તત્વજ્ઞાન)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/166ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (Physical Education) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (શારીરિક શિક્ષણ)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/168ગુજરાતી માધ્યમ-TAT for Higher Secondary Teacher (SPCC) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (એસ.પી.સી.સી) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/211English Medium-TAT for Head Master આચાર્ય 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/216English Medium-TAT for Secondary Teacher (English) માધ્યમિક શિક્ષક (અંગ્રેજી)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/219English Medium-TAT for Secondary Teacher (Maths or Science) માધ્યમિક શિક્ષક (ગણિત / વિજ્ઞાન)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/220English Medium-TAT for Secondary Teacher (Social Science) માધ્યમિક શિક્ષક(સામાજીક વિજ્ઞાન ) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/221English Medium-TAT for Secondary Teacher (Physical Education) માધ્યમિક શિક્ષક (શારીરિક શિક્ષણ)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/222English Medium-TAT for Secondary Teacher (Computer) માધ્યમિક શિક્ષક13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/223English Medium-TAT for Secondary Teacher (Drawing) માધ્યમિક શિક્ષક (ચિત્ર ) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/252English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (English) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (અગ્રેજી)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/255English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Maths) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (ગણિત)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/256English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Biology) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (જીવવિજ્ઞાન) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/257English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Chemistry) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (રસાયણશાસ્ત્ર) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/258English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Physics) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (ભૌતિકવિજ્ઞાન) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/259English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Accounts Commerce) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (નામાના મૂળતત્વો અને વાણિજ્ય વ્યવસ્થા) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/260English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Psychology) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (મનોવિજ્ઞાન) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/261English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Economics) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (અર્થશાસ્ત્ર)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/262English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Statistics) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (આંકડાશાસ્ત્ર)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/263English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Geography) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (ભૂગોળ)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/264English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Sociology) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (સમાજશાસ્ત્ર)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/265English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Philosophy) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (તત્વજ્ઞાન)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/266English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (Physical Education) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (શારીરિક શિક્ષણ)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/268English Medium-TAT for Higher Secondary Teacher (SPCC) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (એસ.પી.સી.સી) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/311हिंदी माध्यम-TAT for Head Master આચાર્ય 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/317हिंदी माध्यम-TAT for Secondary Teacher (Hindi) માધ્યમિક શિક્ષક (હિન્દી) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/318हिंदी माध्यम-TAT for Secondary Teacher (Sanskrit) માધ્યમિક શિક્ષક (સંસ્કૃત)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/319हिंदी माध्यम-TAT for Secondary Teacher (Maths or Science) માધ્યમિક શિક્ષક (ગણિત / વિજ્ઞાન)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/320हिंदी माध्यम-TAT for Secondary Teacher (Social Science) માધ્યમિક શિક્ષક(સામાજીક વિજ્ઞાન ) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/321हिंदी माध्यम-TAT for Secondary Teacher (Physical Education) માધ્યમિક શિક્ષક (શારીરિક શિક્ષણ)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/322हिंदी माध्यम-TAT for Secondary Teacher (Computer) માધ્યમિક શિક્ષક13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/323हिंदी माध्यम-TAT for Secondary Teacher (Drawing) માધ્યમિક શિક્ષક (ચિત્ર ) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/353हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Hindi) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (हिंदी)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/354हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Sanskrit) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (સંસ્કૃત)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/355हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Maths) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (ગણિત)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/356हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Biology) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (જીવવિજ્ઞાન) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/357हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Chemistry) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (રસાયણશાસ્ત્ર) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/358हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Physics) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (ભૌતિકવિજ્ઞાન) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/359हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Accounts Commerce) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (નામાના મૂળતત્વો અને વાણિજ્ય વ્યવસ્થા) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/360हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Psychology) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (મનોવિજ્ઞાન) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/361हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Economics) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (અર્થશાસ્ત્ર)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/362हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Statistics) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (આંકડાશાસ્ત્ર)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/363हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Geography) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (ભૂગોળ)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/364हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Sociology) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (સમાજશાસ્ત્ર)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/365हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Philosophy) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (તત્વજ્ઞાન)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/366हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (Physical Education) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (શારીરિક શિક્ષણ)13/03/2014 23:59:003001800 233 5500
GSHSEB/201314/368हिंदी माध्यम-TAT for Higher Secondary Teacher (SPCC) ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષક (એસ.પી.સી.સી) 13/03/2014 23:59:003001800 233 5500

Source :-http://ojas.guj.nic.in/AdvtList.aspx?type=curr
ttp://www.gayatrisolutiongroup.com/,   http://gayatrisolutiongroup.blogspot.in/,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Products :-  More Products List Click Here
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)
Website :- http://www.gayatrisolutiongroup.com/

No comments:

Post a Comment