સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Knowledge BankKnowledge Bank

Sr No
Company Name
Description
Website
All Exam Result

University Name
Description
Result
Website
1
Gujarat Uni.
Gujarat University
2
HNGU Uni.
Hemchandracharya North Gujarat Uni.
3
Bhavnagar Uni.
Maharaja Krishnakumarsinhji Bha. Uni.
4
Ganpat Uni.
Ganpat University
5
Kutchh Uni.
Krantiguru Shyamji Krushn Varma Uni.
6
Saurashtra Uni.
Saurashtra University
7
Nirma Uni.
Nirma University
8
VNSGU Uni.
Soluth Gujarat University
9
SPUVVN Uni.
Sardar Patel University
10
Sayajirao Uni.
The Maharaja Sayajirao University
11
Gujarat Vishyapith
Gujarat Vishyapith
12
Gujarat Aruyedic
Gujarat Aruyedic University, Jamnagar
12
Bangalore Uni.
Bangalore University
13
Mumbai Uni.
Mumbai University
14
Rajasthan Uni.
Rajasthan University
15
Punjab Uni.
Punjab University, Chandigarh
16
Banasthali Uni.
Banasthali Vidyapith
17
Jawaharlal Uni.
Jawaharlal Nehru University
18
Delhi Uni.
University Of Delhi
19
BAOU
Babasaheb Ambedkar Open University
20
IGNOU
Indira Gandhi National Open University
21
Kamaraj Uni.
Madurai Kamaraj University
22
GUJCET
Gujarat Sec. & Hidher Sec. Edu. Board
23
GSEB
Gujarat Sec. & Hidher Sec. Edu. Board
24
JEE (AIEEE)
Joint Entrance Examination
25
JEE (Advanced)
Indian Institutes Of Technology
26
CBSC JEE (AIEEE)
Resonance
27
CBSC
Central Board Of Secondary Education
28
GTU
Gujarat Technological University
29
GSET
Gujarat State Eligibility Test
30
NET
National Eligibility Test
31
TET
Teacher Eligibility Test
32
TAT
TAT
33
HTAT
HTAT
34
PTC
PTC Gujarat
35
Vidhyasahayak
Vidhyasahayak
36
IITE
Indian Institute of Teacher Education
37
Academic Assi.
Institutions for Academic Assistance
38
National Law Uni.
National Law School of India University
39
Institute of Science
Indian Institute of Science
40
IIM (CAT)
Indian Institute Of Management
41
CA
Chartered Accountant
42
CS
The Institute Of Company Secretaries
43
GPSC
Gujarat Public Service Commission
44
UPSC
Union Public Service Commission
45
SSC
Staff Selection Commission
46
CTET
Central Teacher Eligibility Test
47
SBI
State Bank Of India
48
ITI
Directorate Of Employment & Training
49
IBPS
Institute Of Banking Personnel Selection
50
Ojas
Online Job Application System
51
Guj Gov Job
Maru Gujarat
52
Guj Gov Job
RI Jadeja
53
Goa Examination.
Goa State Examination Results
54
Result Academic
All Academic Exam Result
55
Result Entrance
All Entrance Exam Result
56
Result
All Exam Result
57
IIT Bombay
Indian Institute of technology, Bombay
58
IIT Delhi
Indian Institute of technology, Delhi
59
IIT Madras
Indian Institute of technology, Madras
60
IIT Kanpur
Indian Institute of technology, Kanpur
61
IIT Guwahati
Indian Institute of technology,
62
Research Institute
Indian Agricultural Research Institute,
63
DMER
Directorate of Medical Education & Re.
64
DTE Maharashtra
Directorate of Technical Education,
65
UGC
The University Grant Commission (UGC)
66
Dental Council
Dental Council of India, Delhi
67
Indian University
Association of Indian University
68
Pharmacy Council
Pharmacy Council of India
69
Medical sciences
All India Institute of Medical sciences
70
Medical Council
Medical Council of India, Delhi
71
ISRO
Indian Space Research Organization

General Knowledge
1
UPSC
General Knowledge Question Answer
2
The Online Gk
General Knowledge Question Answer
3
A to Z Interviews
General Knowledge Question Answer
4
Quiz Moz
General Knowledge Question Answer
5
PHP KB
General Knowledge Question Answer
6
UPSC Portal
General Knowledge Question Answer
7
India Bix
General Knowledge Question Answer
8
Bank Exam
General Knowledge Question Answer
9
G K Today
General Knowledge Question Answer
10
Shree Gyan
General Knowledge Question Answer
Online Teaching
1
Kids Baps Org
Kids Gujarati Test Paper
2
GCF
Computer, Math Teaching Online
3
Web Project
.Net Teaching
4
Teach Book
Java, .Net, Linux, C++, Networking Book
5
W3School
Html, Java, Sql, Php, Online Teach
6
Microsoft
Ms Office Online Teach
7
Web Source
Html Code
8
TM Office
Ms Office Online Teach
9
Tahukar
Gujarati Su Vakaya
10
Gujarat Edu
Tax Book  Std 6 to 12
Important Websites
1
Gujarati Dictionary
Online Gujarati Dictionary
2
Marugujarat
GUSC, UPSC,
3
GSG
Gayatri Solution Group
4
Gayatri Emp
Gayatri Employ Solution
5
Gayatri Solu
Gayatri Business Solution
6
Gujarat Patel
Gujarat Patel Group
7
Gujarat Teach
Gujarat Teacher Group
8
Kadva Patel 84
Chaurasi Samaj Kadva Patidar
9
Gayatri Freelancer
Gayatri Freelancer Solution
10
Ojas-gujnic.In
Government Job
11
Free Job Alert
Government Private Job
12
Rijadeja
Government Exam Result Solve Paper
13
E Paper Hub
All World E News Paper
14
Magazines Hub
All World E Magazines
15
English Essays
English Essays
16
My Languages
Learn All Languages
17
Google
All Languages Translate
18
World Lingo
All Languages Translate
19
Similar Word
Find  Similar Word
20
Words Like
Enter One Word Create Multiple Line
21
Word Hippo
Word -  Similar, Opposite, Meaning, Sentence
22
Tax Calculator
Tax Calculator
23
Rozgaar Samachar
Rozgaar Samachar
24
Employment News
Employment News
25
Freejobalert
Freejobalert
26
KIDS
KIDS
27
Book Depository
All E Book PDF Download
28
Book Boon
All E Book PDF Download
29
E Book Browse
Search All E Book
30
Slid World
All E Book PDF, PPT Download
31
Web SMS
All Countries Mobile SMS Free
32
Web SMS
All Countries Mobile SMS Free
33
E Buddy
Multiple Chat
34
Zoho
Multiple Chat
35
Income Tax
Know Your Pan No
36
Speed Test
Test Internet Speed Online
37
Currency Converter  
Currency Converter  
38
Unit  Converter  
Unit  Converter  
39
Learn English
Learn English
40
File Hippo
Download Software