સુવિચાર

"Wel-Come to Information Technology & Kadva Patel Samaj Development World" સુવિચાર :- "ધર્મ જ મનુષ્યનો એક એવો બંધુ છે કે જે મૃત્યુ પછી પણ મનુષ્યનો સાથી થાય છે." For viewing our product brochure kindly click on the "Business Zone" & contact us for inquiries on Email Id :- inquiry.gsg13@gmail.com , Mobile :- 9429893515(call us between 7.00 AM to 10.00 AM or 7.00 PM to 10.00 PM)

Monday, 20 January 2014

Historical Place Unjha Umiya Mataji Temple ( Gujarat )

Chaurasi Samaj Kadva Patidar

Historical Place Unjha Umiya Mataji Temple ( Gujarat )

Unjha Umiya Mataji Temple

Unjha is famous for UMIYA MAATA TEMPLE that is located in the center of the city where thousands of visitors visit everyday. It is about 1200 years old but it was rebuilt around a century ago with the aid of the people living here. It has continued to shower blessings to the devotees till date, and it is firmly believed that Unjha is prosperous because of the blessings of Goddess Umiya. The most noticeable thing a person experiences when he is 1 mile away from Unjha is the fragrance of cumin seeds (Jeera). The whole atmosphere is filled with mild fragrance of cumin seeds, as it has the largest marketyard for selling the seed produce. It has a very large Ganj Bazaar or the Market Yard with many offices and trading sheds and warehouses      where tonnes of seeds are stored..

Source :-http://gujarattemple.blogspot.in,
Products :-  CPU, Motherboard, RAM, HDD, LCD – LED, Keyboard, Mouse, DVD Writer, SMPS, Speaker, Battery, Adapter, Cooling Pad, Screen Guard, Bag, Internet Dongles, Blank CD – DVD, Pen drive, Web Camera, Microphone, Headphone, External CD Drive, Cables, Projector, Scanner, Printer, etc…
Note :- Purchase any products just email inquiry.gsg13@gmail.com
Published By :-
Gayatri Solution Group
{ Jayesh Patel } (Live In :- Gujarat)No comments:

Post a Comment